U nastavku možete videti kako izgleda Ugovor na daljinu koji prihvatate poručivanjem robe preko našeg sajta. Možete preuzeti primer Ugovora ovde.

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

PreCo doo Novi Beograd, ul. Savski nasip 11a, matični broj: 07495242, PIB: 101682193, koga zastupa: Miloš Prešić, direktor (dalje: Prodavac) i

_______________ iz _______________, ul. _______________, br. _____, JMBG: _______________

(dalje: Kupac).

Predmet ugovora

Član 1

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba).

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje

da za to isplati dogovorenu cenu i preuzme robu.

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača (dalje:

Zakon) jer je zaključen posredstvom internet prodaje kao sredstva komunikacije.

Pretpostavke za zaključenje ugovora

Član 2

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

1) osnovnim obeležjima robe;

2) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;

3) prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i

mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu

na koji se postupa po pritužbama potrošača;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;

6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po

njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;

7) o dostupnosti rezervnih delova (ako je reč o tehničkoj robi), priključnih aparata i sličnih delova,

tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara

za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;

8) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se

produžava automatski;

9) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora (samo ako se taj

trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife koja se plaća za korišćenje određenog

sredstva komunikacije);

10) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa

Zakonom;

11) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac

ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;

12) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac

gubi pravo na odustanak od ugovora (ako je tako predviđeno zakonom);

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Član 3

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana

kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i

da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac za

odustanka sadrži:

– naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani

raskid ugovora;

– način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca;

– obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može

jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14

dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora,

izuzev samih troškova vraćanja.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana

kada je primio obrazac za odustanak.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je Prodavac primio obrazac za odustanak.

Izuzeci od prava na raskid ugovora

Član 4

Izuzetno od odredbe člana 3. ovog ugovora, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora

bez opravdanih razloga u slučajevima predviđenim članom 37. Zakona.

 

Obaveza isporuke robe

Član 5

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku koji dogovore s tim da rok ne može biti duži od 30 dana.

Isporuka robe izvršiće se kurirskom službom, ukoliko drugačije nije dogovoreno.

Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio ili prevoziocu po nalogu Kupca.

Saobraznost robe i nedostaci

Član 6

Kupac je dužan da nakon prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da

odmah, bez odlaganja istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku

od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska

rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje

pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac

ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja

prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je, u skladu sa tim zakonom, ugovoreno drugačije.

Isplata cene

Član 7

Kupac se obavezuje da za robu koja je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos prema fakturi koja je priložena uz robu.

Propuštanje preuzimanja robe

Član 8

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac

u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca

da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Vansudsko rešavanje sporova

Član 9

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u

skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom.

U slučaju nemogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, ugovorne strane ugovoraju nadležnost

Privrednog suda u Beogradu.

Broj primeraka ugovora

Član 10

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija, i to: e-mailom u jednom originalnom

primerku na osnovu koga je napravljeno 4 kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

PRODAVAC                                                                                                                          KUPAC

PreCo d.o.o.                                                                                                                       ____________